Panduan Pengeluaran KWSP bagi Pinjaman Perumahan

Pengeluaran KWSP bagi Pinjaman Perumahan

Pengeluaran KWSP bagi Pinjaman Perumahan

Pengeluaran KWSP bagi Pinjaman Perumahan. Wang KWSP juga boleh dikeluarkan bagi tujuan membayar pinjaman perumahan. Berikut adalah makluman mengenai langkah langkah yang perlu diambil.

Pengeluaran simpanan untuk membiayai ansuran bulanan pinjaman perumahan bagi tujuan pembelian atau pembinaan rumah.

Pengeluaran wang KWSP adalah dari Akaun 2 sahaja. Maksimum pengeluaran adalah bersamaan kesemua simpanan Akaun 2 anda bergantung kepada terma dan syarat.

Pengeluaran KWSP bagi Pinjaman Perumahan

Ini membolehkan ahli memiliki sekurang-kurangnya sebuah rumah sebagai tempat perlindungan apabila bersara. Sekiranya anda ingin mengeluarkan wang KWSP berdasarkan sebab yang lain sila rujuk pautan di bawah.

〉〉 Syarat Pengeluaran Wang KWSP〈〈

Pautan untuk mengeluarkan wang KWSP secara online boleh dibuat melalui link laman web KWSP yang juga diletakkan dibawah ini.

〉〉 Pautan untuk Mengeluarkan KWSP Online〈〈

Kelayakan Memohon

1. Ahli belum mencapai umur 55 tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP. Umur maksimum yang dibenarkan ialah 54 tahun 6 bulan;

2. Ahli mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM600.00 di dalam Akaun 2

3. Ahli yang layak memohon adalah:

i. Warganegara Malaysia;
ii. Bukan warganegara Malaysia yang Menjadi ahli sebelum 1 Ogos 1998; ATAU Mendapat taraf Penduduk Tetap (PR)

Syarat Pengeluaran

Ahli seorang pembeli sebuah rumah kediaman (jenis banglo / teres / berkembar ATAU Pembina DAN peminjam atas / apartment / kondominium / ‘studio apartment’ / ‘service apartment’ / ‘townshouse’ / SOHO atau rumah kedai dengan unit kediaman

2.  Mempunyai baki pinjaman perumahan daripada insititusi yang dibenarkan bagi tujuan membeli atau membina rumah dengan mana-mana institusi pemberi pinjaman berikut:

  • Institusi kewangan yang dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta PerkhidmatanKewangan Islam 2013
  • Kerajaan Pusat / Negeri atau lain-lain agensi kewangan kerajaan
  • Majikan ahli
  • Koperasi / syarikat kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia)
  • Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia
  • Pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP

3. Simpanan yang dikeluarkan adalah untuk membayar pinjaman ansuran bulanan sebenar yang telah bermula

4. Pembiayaan semula (‘re-finance’)
Baki pinjaman yang diambilkira adalah merujuk kepada baki pinjaman perumahan asal yang diambil daripada pemberi pinjaman pertama atau mengikut baki pinjaman terkini, yang mana terendah. Jika melibatkan beberapa pemberi pinjaman, surat tebus hutang akan dibandingkan dengan baki terkini bagi menentukan amaun yang layak diambilkira untuk pengeluaran. Permohonan ahli tidak layak jika baki pinjaman asal telah selesai

5. Pengeluaran ini boleh dibuat untuk mana-mana rumah di Malaysia tertakluk kepada sebuah rumah bagi setiap ahli. Pengeluaran seterusnya (sekiranya masih ada baki pinjaman) hanya boleh dibuat bagi rumah yang sama

6. Boleh membuat pengeluaran dalam tempoh 30 hari sebelum tarikh ansuran bermula. Bagaimanapun, bayaran pengeluaran hanya akan bermula selepas tarikh ansuran sebenar berkuatkuasa

7. Boleh membuat pengeluaran seterusnya (sekiranya masih ada baki pinjaman) pada bila-bila masa dan paling awal 30 hari sebelum tarikh pembayaran ansuran bulanan yang terdahulu selesai

8. Boleh membuat pengeluaran secara serentak sama ada untuk Mengurang / Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan mengikut jenis pengeluaran sedia ada DAN Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan

9. Tempoh bayaran bulanan yang dipohon adalah tidak melebihi umur 55 tahun

10. Ahli yang mempunyai tunggakan pinjaman perumahan yang berstatus NPL (’Non Performing Loan’) dibenarkan untuk memohon Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan (PABPP) dengan syarat bayaran dibuat kepada pemberi pinjaman

11. Bagi ahli yang sedang menerima bayaran bulanan di bawah PABPP dan didapati mempunyai tunggakan pinjaman perumahan, permohonan PABPP ahli tidak dibatalkan tetapi kaedah bayaran ditukar kepada pemberi pinjaman.

Kelayakan Pengeluaran KWSP bagi Pinjaman Perumahan

(Mengikut mana yang terendah tertakluk kepada bayaran bulanan minimum RM100.00 bagi tempoh minimum 6 bulan dan bayaran bulanan maksimum tidak melebihi jumlah ansuran bulanan pinjaman)
Pengeluaran Individu Pengeluaran Bersama Peminjam Lain

Jumlah baki pinjaman perumahan ATAU semua simpanan Akaun 2

1. Tempoh bayaran maksimum bulanan adalah tidak melebihi baki tempoh pinjaman perumahan

2. Sekiranya semasa ahli memohon terdapat bayaran pengeluaran ansuran bulanan pinjaman perumahan peminjam lain masih berkuatkuasa, ahli hanya layak mengeluarkan amaun perbezaan di antara jumlah pengeluaran peminjam lain

3. Amaun pengeluaran daripada Akaun 2 akan diasingkan ke Akaun Khas bagi bayaran ansuran bulanan dan akan dibayar dividen yang dikreditkan ke Akaun 2 sebaik sahaja dividen diisytiharkan pada tahun berikutnya

Kaedah Bayaran Pengeluaran KWSP bagi Pinjaman Perumahan

1. Bayaran pengeluaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank ahli dengan syarat:
Ansuran bulanan pinjaman perumahan dengan Institusi Pemberi Pinjaman tidak berstatus NPL (‘Non Performing Loan’); DAN

Ahli mempunyai akaun bank yang aktif dengan panel KWSP yang dilantik; DAN

Nombor pengenalan diri ahli adalah sama dengan rekod bank; DAN

Bayaran dibuat dalam matawang Ringgit Malaysia (RM)

2. Sekiranya ahli tidak mempunyai akaun bank dengan bank panel KWSP ATAU bayaran tidak berjaya dikreditkan ke dalam akaun bank ahli, bayaran akan dibuat melalui Cek Jurubank

3. Kaedah Pengkreditan Terus boleh ditukarkan kepada pemberi bayaran bulanan kepada ahli menerusi pinjaman menerusi cek Jurubank sekiranya bayaran ansuran pinjaman perumahan ahli disahkan bersatus NPL berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada pemberi pinjaman

4. Bayaran kepada pemberi pinjaman menerusi Cek Jurubank boleh ditukar bayaran secara Pengkreditan Terus ke akaun bank ahli sekiranya ahli dapat membuktikan status ansuran bulanan pinjaman perumahan tidak lagi berstatus NPL. Ahli dikehendaki mengemukakan surat pengesahan mengenai status NPL yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman dan salinan buku akaun bank/penyata bank di mana-mana cawangan KWSP

5. KWSP tidak mengeluarkan sebarang resit atas bayaran pengeluaran yang dibuat kepada pihak ketiga

Pembatalan Pengeluaran KWSP bagi Pinjaman Perumahan

1. Ahli boleh membatalkan pilihan bayaran bulanan selepas satu (1) tahun dari tarikh pengeluaran dibuat. Bagi tujuan pembatalan ini, ahli hendaklah melengkapkan Borang Permohonan Pembatalan Pengeluaran (WDW 004) yang disediakan.

2. Selepas pembatalan, ahli boleh membuat permohonan baru untuk menstruktur semula amaun atau tempoh masa bayaran bulanan mengikut baki simpanan di dalam Akaun 2 yang tidak melebihi baki pinjaman sedia ada

3. KWSP berhak membatalkan pengeluaran bayaran bulanan ini jika didapati:
Pinjaman telah diselesaikan
Rumah telah dijual / dilelong / telah dipindahmilik kepada pihak lain
Ahli disabitkan dengan penipuan mengemukakan dokumen / butiran palsu

4. Pembayaran bulanan ini juga akan terbatal apabila ahli membuat pengeluaran kesemua simpanan seperti Pengeluaran Hilang Upaya, Pengeluaran Kematian dan Pengeluaran Meninggalkan Negara

Dokumen Diperlukan untuk Pengeluaran KWSP bagi Pembelian Rumah

1. Penyata Baki Pinjaman Perumahan yang tidak melebihi tempoh sebulan dari permohonan Diterima

2. Salinan dokumen pengenalan diri (jika bukan pemegang MyKad)

3. Maklumat Akaun Bank (Ahli digalakkan membawa buku akaun bank atau salinan akaun semasa membuat permohonan)

4. Borang KWSP 3 (pindaan) – jika pengecaman cap ibu jari gagal di kaunter/ permohonan melalui pos

Dokumen Sokongan – Pengeluaran KWSP bagi Pinjaman Perumahan

1. Sila rujuk Senarai Semak Dokumen Pengeluaran Ansuran Bulanan di laman web KWSP atau Pejabat KWSP untuk semua dokumen yang diperlukan.

2. KWSP berhak meminta apa-apa dokumen tambahan dan menolak permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

Pembelian Bukan Untuk Tujuan Kediaman

Pengeluaran perumahan ini tertakluk kepada syarat dan prosedur semasa dan sekiranya mana-mana transaksi yang dikesan oleh KWSP yang melibatkan pindahmilik kurang daripada satu (1) tahun, KWSP berhak untuk menolak permohonan pengeluaran atas alasan ia mengandungi unsur pembelian bagi tujuan pelaburan dan bukannya bagi tujuan kediaman sepertimana keperluan Akta KWSP

 

Sebarang kemusyiklan bolehlah hubungi mana mana cawangan pejabat KWSP atau menerusi Tel: 03-8922 6000. Anda juga boleh mencapai alamat emel ini bagi maklumbalas Pelanggan, http://enquiry.kwsp.gov.my.

Seterusnya sila rujuk Pengeluaran Wang KWSP bagi;